$message, 'output' => $output, 'is_title' => $is_title, 'link' => Debug::get_error_backtrace(true)); } } function p_all() { if (DEBUG_TIME_ONLY) { $execution_time = Debug::get_execution_time(); echo 'Temps execució = ' . $execution_time . ' s.'; } if (!DEBUG) { return; } $execution_time = Debug::get_execution_time(); // llistat dels querys /* $query_list = $db->query_list; $query_list_time = $db->query_list_time; foreach ($query_list as $key => $value) { Debug::add('Consulta ' . $key, $value . ' (' . $query_list_time[$key] . ' s.)'); } Debug::add('Temps total consultes ', array_sum($query_list_time) . ' s.'); */ global $gl_debug_messages, $gl_tool, $gl_tool_section, $gl_action, $gl_process; $output = ''; //$out_file = var_export($gl_debug_messages, true); $out_file = ''; foreach (Debug::errors() as $val) { $out_file .= $val . '

'; } $out_file .= '

'; $mostra_debug_a_la_mateixa_pagina = false; foreach ($gl_debug_messages as $key) { $out_file .= Debug::p($key['output'], $key['message'], false, $mostra_debug_a_la_mateixa_pagina,$key['is_title'],$key['link']); } Main::load_class('file'); $file = new File(CLIENT_PATH . "/temp/debug_log.htm"); if ($file->size>500000) { $file->content = ''; } $file->content = "

".date("d/m/Y G:i:s")."     {$gl_tool}__{$gl_tool_section}     $gl_action     $gl_process     $execution_time s.      ${_SERVER['REQUEST_URI']}     {$_SERVER["QUERY_STRING"]}

" . $out_file . $file->content; $file->write(); print_javascript('window.open("/'.CLIENT_DIR.'/temp/debug_log.htm","debug_window");'); } /** * Debug::p() * * @param mixed $output * @param string $message * @param boolean $print_anyway Si es true imprimeix inclus quan DEBUG = false * @param boolean $echo Si es falç no imprimeix, però si que retorna valor * @return */ function p($output, $message = '', $print_anyway = false, $echo = true, $is_title=false, $link='') { if (!DEBUG && !$print_anyway) return; $out_file = ''; if ($message) $out_file .= '' . $message . ': '; if (is_array($output) || is_object($output)) { $out_file .= '
';
			$out_file .= $is_title?var_export($output, true):htmlentities(var_export($output, true));
			$out_file .= '
'; } else { $out_file .= $is_title?($output):(htmlentities($output)); } if ($link) $out_file .= $link; else $out_file .= Debug::get_error_backtrace(true); if ($is_title) { $out_file = '
' . $out_file . '
'; }else{ $out_file .= '
'; } if ($echo) echo $out_file; return $out_file; } function on_error($errno, $errstr, $errfile, $errline) { $err_text = ''; switch ($errno) { case E_USER_ERROR: $err_text .= "ERROR [$errno] $errstr"; $err_text .= " Error fatal a la linea $errline a l'arxiu $errfile"; $err_text .= Debug::get_error_backtrace(); //echo $err_text; Debug::errors($err_text); Debug::p_all(); echo $err_text; exit(1); break; case E_WARNING: $err_text .= "WARNING [$errno] $errstr
\n"; break; case E_NOTICE: $err_text .= "NOTICE [$errno] $errstr
\n"; break; default: $err_text .= "Error desconegut: [$errno] $errstr
\n"; break; } $err_text .= Debug::get_error_backtrace(); Debug::errors($err_text); /* execute PHP internal error handler */ return false; } function get_error_backtrace($short=false){ $errs = debug_backtrace(); $err_text = ''; //debug::p($errs); //unset($errs[0]); foreach ($errs as $err){ extract($err); // descarto els erros d'aquest mateix arxiu i els de la clase db.php if (strpos($file, "\debug.php")===FALSE && strpos($file, "\db.php")===FALSE) { if (!$short){ $err_text .= '
Provinent de: ' . $file . ' linea: ' . $line; } else{ $file_name = explode ('\\',$file); if (!is_array($file_name)) $file_name = explode ('/',$file); $file_name = $file_name[count($file_name)-1]; $err_text .= '  ' . $file_name . ''; // aquí nomès vull el primer break; } } } return $err_text; } // Retorna un link per obrir en notepad++ // en principi nomès utilitzar a admintotal o desde un lloc on sigui nomes en DEBUG function open_link($file, $caption='', $line='1'){ return '' . ($caption?$caption:$file) . ' '; } function errors($val = false){ static $errors = array(); if ($val) $errors[]=$val; else return $errors; } function get_execution_time() { // paro el rellotge abans de volcar tot el debug $time_end = microtime(); $time_start = explode(' ', DOCUMENT_TIME_START); $time_end = explode(' ', $time_end); return number_format(($time_end[1] + $time_end[0] - ($time_start[1] + $time_start[0])), 3, ',', '.'); } } ?>